Manlig sexuell dysfunktion

 • 0
couple

Manlig sexuell dysfunktion

Category : Kropp

En människas sexualitet utvecklas under hela livet. Att drabbas av sexuell dysfunktion är inte särskilt ovanligt. Studier visar att åldern kan ha en avgörande roll vad gäller vilket slags sexuellt problem som uppstår, bland män är tidig utlösning till exempel ett vanligare problem hos yngre män medan erektionsproblem är vanligare hos äldre. Man brukar tala om fyra olika kategorier av manlig sexuell dysfunktion: erektil dysfunktion, prematur ejakulation, retarderad/utebliven ejakulation och minskat intresse/låg lust.

 

Erektil dysfunktion (ED)

Erektil dysfunktion innebär att en man inte kan få erektion eller inte kan behålla sin erektion tillräckligt länge. Erektil dysfunktion kan vara symptom på hjärt- och kärlsjukdomar som hypertoni eller stroke. Det kan också bero på biverkningar av medicinsk behandling som strålbehandling i bäcken- och bukregionen. Erektil dysfunktion kan även bero på psykologiska besvär som stress eller tidigare traumatiska upplevelser, samt problematik kring droger, alkohol eller rökning.

 

Prematur ejakulation (PE)

Prematur ejakulation innebär att mannen får oönskat tidig utlösning, inom en minut efter penetration räknas som prematur i medicinsk mening, dock kan definitionen skilja sig privatpersoner emellan då den önskade tiden från penetration till ejakulation skiljer sig. Prematur ejakulation beror ofta på psykologiska faktorer men antas även kunna bero på biologiska faktorer som ökad känslighet. Av dysfunktioner är prematur ejakulation betydligt vanligare bland yngre män men besvär som kroniska smärtor i bäckenområdet och prostatabesvär har rapporterats som möjliga orsaker till prematur ejakulation och dessa är vanligare bland äldre män. Bland yngre härstammar problematiken ofta från hypersensitivitet i ollonet. Prematur ejakulation kan i sin tur även orsaka minskad lust/intresse för sex då det blir en stress och det lätt kan skapa psykologiska spärrar.

 

Retarderad, eller utebliven, ejakulation (RE)

Oönskad försening av, eller utebliven, ejakulation är mindre förekommande än prematur ejakulation. Det är också vanligare hos äldre män till skillnad från prematur ejakulation. Det finns olika definitioner av retarderad ejakulation, bland annat talar man om ejakulation som inträffar först efter minst 30 minuter, anledningen till förseningen kan vara olika, önskad och oönskad, varvid väldigt lite forskning har gjorts i området. Ännu mindre forskning finns kring orsaken till livslång retarderad ejakulation, däremot finns det anledning att anta att det inte finns några genetiska faktorer knutna till någon form av retarderad ejakulation. Retarderad ejakulation måste inte innebära orgasmisk dysfunktion. Den centrala mekanismen bakom retarderad ejakulation är ännu okänd, men man anar flera tänkbara orsaker som tillexempel problem i bäckenbottenmuskulaturen eller obstruktion av sädesledare alternativt urinrör. Precis som de tidigare nämnda sexuella problemen kan det finnas psykologiska orsaker till.

 

Minskat intresse/låg lust

Precis som erektil dysfunktion är minskat intresse för sex och låg lust vanligare bland äldre män än yngre, framförallt hos män äldre än 55 år. Av dessa tidigare nämnda dysfunktioner är minskat intresse/låg lust den mest förekommande bland män och beror oftast på personens aktuella livssituation. Det händer att män söker sig till vården för retarderad ejakulation eller erektil dysfunktion när de i själva verket lider av minskat intresse/låg lust. Alla män upplever inte detta som ett personligt problem, ofta kanske eftersom deras partner inte heller har någon större lust eller intresse för sex. Problematik uppstår då först om man får en meningsskiljaktighet. Dysfunktionen kan vara kopplat till den fysiologiska hälsosituationen, exempelvis endokrina och neurologiska sjukdomar, kroniska som övergående, varvid dysfunktionen även kan vara permanent eller tillfällig. Psykologiska orsaker finns även här, dessa kan de vara kopplade till partnerns eventuella sexuella dysfunktion eller hälsotillstånd, man påverkar förstås varandra vare sig man vill eller inte. Även andra faktorer som förhållandets längd kan påverka intresse och lust för sex.

 

Behandling

Om PE orsakas av hypersensitivitet i ollonet kan det behandlas med bedövande gel eller kräm. Serotoninhämmande substanser (SSRI) som primärt används för depression kan även användas mot PE. Ett annat behandlingsalternativ för PE är psykoterapi.

 

För ED har flest medicinska preparat utvecklats. Under 1980-talet fanns endast intrakavernösa (injektion i svällkropp i penis) injicerbara erektionsmedel. Senare under 1990-talet utvecklades preparat i tablettform (PDE5-hämmare). Endast medicinering räcker dock inte, di har även rätt till sexualundervisning anpassat för användare av dessa preparat. Medicinering tillsammans med sexualundervisning ger dessutom bättre resultat för erektionskvalitet och tillfredställelsen än endast medicinering.

 

För RE finns begränsade medicinska preparat, alfa-adrenergika (muskelkontraherande) och dopamin är substanser som i nuläget föreslås som behandlingsform för RE.

 

För minskat intresse/låg lust är olika former av psykoterapi den vanligaste behandlingen, tanken är att komma åt, reda ut och oskadliggöra den underliggande orsaken till dysfunktionen. Eftersom minskat intresse/låg lust även kan orsakas av ålderdom kan det i vissa fall vara svårt att behandla då en minskad drift är en naturlig del av åldrandeprocessen.


 • 0
ovary

PCOS, vad är det?

Category : Kropp

Polycystiskt ovarialsyndrom även kallat PCOS är en obalans bland de kvinnliga könshormonerna. Detta kan orsaka en rad olika problem som inte bara är relaterade till infertilitet, men för att förstå processen behöver du veta hur fortplantning fungerar. Äggstockarna, som är en del av den kvinnliga fortplantningsprocessen tillsammans med äggledarna, livmodern och vaginan, innehåller livsförrådet av ägg. Dessa ägg är omogna och förvaras i små vätskefyllda strukturer som kallas folliklar. Hypofysen, en del av hjärnan, producerar hormoner som kontrollerar funktionen av äggstockarna. Varje månad utsöndrar hypofysen follikelstimulerande hormon, eller FSH, och luteiniserande hormon, eller LH, ut i blodbanan. Efter att dessa hormoner har nått äggstockarna börjar flera hundra omogna ägg att mogna, vilket förstorar storleken av folliklarna. Medan äggen mognar utsöndrar folliklarna östrogen, ett kvinnligt könshormon. När östrogenet når en viss nivå i blodet, skickar hypofysen en ström av LH till äggstockarna. Detta påverkar den dominanta (den mest mogna) follikeln att komma till ytan av äggstocken, öppna sig och släppa ut sitt ägg. Processen känner vi igen som ägglossning. Det nu fria ägget färdas längs med äggledaren där det inväntar befruktning. De övriga mogna folliklarna och dess ägg krymper ihop igen och löser så småningom upp sig, en slags reabsorbering. Om ägget i äggledaren inte blir befruktat går det tillsammans med livmoderns linning, livmoderslemhinnan, förlorat i nästa menstruation.

Om du har polycystiskt ovarialsyndrom utsöndrar hypofysen abnormalt höga mängder LH i blodbanan vilket rubbar din normala menstruationscykel. Resultatet blir att dina folliklar inte kan mogna och det blir ingen ägglossning. De omogna folliklarna löser inte upp sig, de reabsorberas alltså inte och de släpper heller inte ut några ägg utan förblir som vätskefyllda cystor. Cystorna producerar extra hormoner som inte ska vara där.

Anledningen till att detta händer är ganska förvånande, det är ett insulinrelaterat problem. Blodet hos en kvinna med PCOS har höga nivåer av insulin på grund av insulinresistens. För mycket insulin kombinerat med för höga nivåer av LH leder till överdriven produktion av det manliga hormonet testosteron i äggstockarna. Abnormala nivåer av testosteron hindrar ägglossningen och orsakar många av de fysiska kännetecken som associeras med polycystiskt ovarialsyndrom som acne och hirsutism.

Att ha polycystisk ovarialsyndrom ökar risken för:

 • Typ 2 diabetes, pga. överskott av insulin och insulinresistens
 • Hjärtsjukdomar
 • Högt blodtryck
 • Kolesterol abnormaliteter i blodet
 • Endometriecancer (livmodercancer)

Vanliga symtom är:

 • Viktuppgång
 • Acne
 • Hirsutism
 • Tunnhårighet på huvudet
 • Inga eller väldigt få menstruationer
 • Subfertilitet
 • Högre risk för missfall
 • Acrochordons
 • Hudfärgsförändringar
 • Humörsvängningar
 • Minskad sexlust

När man diagnosticerar PCOS utgår man ifrån Rotterdam kriterierna, dessa kriterier är mest accepterade och för att få en diagnos måste man uppfylla två av dessa:

 • Oregelbunden eller ingen ägglossning
 • Tecken, antingen utseendemässiga som acne eller hirsutism eller att blodtester visar höga nivåer av manliga hormoner
 • Polycystiska äggstockar, detta kan man se med hjälp av ultraljud

 • 0
Tummy

IBS (irritable bowel syndrome), vad är det?

Tags :

Category : Kost , Kropp

IBS är en funktionell tarmrubbning, vilket innebär att det inte finns någon anatomisk eller biokemisk orsak till tarmbesvären. IBS har pga av sin omfattning (den berör hela tarmkanalen) blivit ett populärt slit och släng uttryck för alla med magbesvär, var och varannan människa självdiagnostiserar sig. Det händer även att patienter inte utreds ordentligt och får en IBS diagnos utan att uppfylla kraven. ”S” i IBS står för syndrom vilket ytterligare breddar begreppet då sjukdomsförloppet och symtomen kan skilja sig från person till person men här kommer några vanliga faktorer du kanske passar in på:

 • Vanligare hos kvinnor och släktingar till IBS-patienter, det finns alltså en genetisk komponent.
 • Kvinnor drabbas oftare av förstoppning medan män av lös avföring
 • Urgency! Vanligt är ett behov av snabb tarmtömning i samband med måltid då den gastrokoliska reflexen är livlig. Om du samtidigt har låg tolerans för tryckökning i rektum kan det bli en riktig bajsfest
 • Vad äter du? Ensidig/fiberfattig kost kan leda till IBS-besvär
 • Slem i avföringen? Vid IBS är det vanligt då tarmperistaltiken ökar

För en äkta diagnos måste du utredas. Utredningen är till för att kunna utesluta saker som:

 • Inflammatorisk tarmsjukdom
 • Intolerans för specifika födoämnen, celiaki (gluten), laktos
 • Malignitet

När man med rimlig säkerhet kan utesluta andra orsaker och dessutom uppfyller följande kriterier kan man diagnostiseras med IBS.

Kriterier för IBS:

 • Återkommande besvär av smärta el. obehag i buken 3 dagar/mån de senaste 3 månaderna
 • Symtomdebut 6 månader tidigare
 • Uppfyller två av de tre följande:
 1. Besvären lindras vid tarmtömning
 2. Tillståndet har försämrats och man har fått förändrad avföringsfrekvens
 3. Tillståndet har försämrats och man har fått förändrad avföringskonsistens

Har du IBS? Jag förstår att det är jobbigt, men det finns mycket du kan göra för att lätta besvären! Mag-tarmkanalens humör är förknippad med livsföringen, faktorer som påverkar motiliteten är:

 • Oro och stress
 • Psykiska spänningar av emotionella och psykiska påfrestningar
 • Ålder och kost, din mag- och tarmkanal är precis lika gammal som du och ju äldre du blir desto mindre snedsteg tolererar den. Tänk på vad du stoppar i dig!
 • Tidigare infektioner i mag- och tarmkanalen
 • Viceral sensibilitet, vanligt hos IBS-patienter